§1

Warunki Ogólne
Właścicielem sklepu internetowego www.polami.eu jest POLAMI DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-729 Kraków, ul. Na Zakolu Wisły 4. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001104365; REGON 003896824; NIP 679-00-26-556, zwana dalej „POLAMI” lub „sklepem internetowym www.polami.eu”.

 

§2

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.polami.eu. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż oryginalnie zapakowanego asortymentu towarów do wykończenia i dekoracji wnętrz. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i POLAMI jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.
 

§3

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:
a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma miejsce zamieszkania lub przebywa na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b. każda osoba prawna,
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym".

Zastrzeżenie: sklep internetowy www.polami.eu realizuje dostawy zamówionych towarów wyłącznie na terenie Polski.
   

§4

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego www.polami.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
  

§5

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
   

§6

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.
   

§7

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
   

§8

Dane Osobowe
Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.polami.eu są przetwarzane przez POLAMI DEKOR Spóła z ograniczoną odpowiedzialnością w celach realizacji zamówienia - umowy sprzedaży, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).
Tekst klauzuli informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego znajduje się poniżej oraz pod adresem: http://b2b.polami.eu/Klauzula_informacyjna_RODO_pl.pdf
   

§9

Przyjęcie i realizacja zamówienia
1. Otrzymanie przez sklep internetowy www.polami.eu zamówienia zostanie automatycznie, zwrotnie potwierdzone e-mailem. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji i zawarciem umowy sprzedaży.
2. W terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia Kupujący otrzyma od sklepu internetowego informację o:
a) przyjęciu zamówienia do realizacji
lub
b) braku zamówionego towaru
lub
c) braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym niżej
lub
d) konieczności wpłacenia określonej kwoty na poczet ceny zamówionego towaru.
3. W przypadkach wymienionych w ust. 2b), 2c) i 2d) zawarcie umowy następuje po indywidualnym uzgodnieniu z Kupującym odpowiednio:
a) zmiany ilości zamówionych towarów
b) indywidualnego terminu dostawy
c) po wpłacie przez Kupującego określonej w ust. 2d) kwoty w wysokości i na konto wskazane przez POLAMI oraz akceptacji indywidualnego uzgodnienia.
4. Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną o realizacji zamówienia – wysyłce towaru
5. POLAMI może nie przyjąć zamówienia bez podania przyczyny
   

§10

Dostawa i odbiór zamówionego towaru
Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dostawa:
1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w terminach określonych w § 9.
Firma kurierska poinformuje Kupującego o planowanym terminie dostawy towaru e-mailem wysłanym na wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia adres e-mail.
3. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awiza.
4. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Drugie awizo wskazuje miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 9 dni roboczych od daty pierwszej próby doręczenia. Po tym terminie następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący.
5. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8-16. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie dostarczenia przesyłki.

Odbiór:
6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm zabezpieczających przesyłkę.
7. W przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki.
8. W każdym przypadku, po pisemnym potwierdzeniu odbioru paczki i wpłacie wszystkich należności, Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki. Każda niezgodność z zamówieniem lub uszkodzenie towaru powinno zostać udokumentowane spisaniem protokołu szkody. Dokumentem takim dysponuje kurier.
9. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
10. POLAMI zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwracanego towaru obarczonego brakami jakościowymi lub ilościowymi, powstałymi po przekazaniu towaru Kupującemu.
    

§11

1. Mimo dołożenia wszelkich starań firma POLAMI nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
   

§12

1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe użyte są w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
2. Opisy produktów i ich zdjęcia stanowią chronioną własność intelektualną, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa
   

§13

1. W przypadku nieotrzymania zamówionego towaru lub informacji, o których mowa w §9 pkt2, po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez www.polami.eu otrzymania zamówienia , Kupujący może anulować zamówienie.
2. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   

§14

Faktura VAT
Na życzenie Kupującego, wyrażone w kwestionariuszu rejestracyjnym, POLAMI wystawi i dołączy do przesyłki fakturę VAT na zakupione towary. W innym przypadku dowodem zakupu jest paragon fiskalny. Do każdego zamówienia wystawiany jest jeden dokument sprzedaży.
   

§15

Reklamacja towaru
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), zmieniającą niektóre przepisy kodeksu cywilnego, POLAMI odpowiada na warunkach określonych w tych przepisach przed Kupującym z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru przez okres 2 lat od daty otrzymania towaru.
2. Reklamacja towaru powinna zostać złożona przez Kupującego drogą pisemną lub mailową.
3. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).
  

§16

Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej zamówiony towar. Kupujący może odstąpić od umowy składając POLAMI oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru. Oświadczenie może zostać przesłane drogą e-mailową na adres POLAMI.
2. Kupujący ma obowiązek zwrócić POLAMI zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych towarów.
4. Zwracany po odstąpieniu od umowy towar zostanie przyjęty przez POLAMI tylko wtedy, gdy będzie znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym, niesklejonym taśmą opakowaniu, a stan samego towaru pozostanie niezmieniony w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący). Towar nie może nosić śladów użytkowania.
  

§17

1. W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 16 Regulaminu POLAMI gwarantuje zwrot płatności dokonanych przez Kupującego, w tym kosztów dostarczenia zakupionych towarów.
2. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, lub niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu zakupionych towarów, jeśli zwrot ten nastąpi w terminie późniejszym.
   

§18

Dla dokonania zakupów w sklepie internetowym www.polami.eu konieczna jest akceptacja powyższego Regulaminu dokonana w trakcie składania zamówienia.