1. Administratorem Państwa danych osobowych jest POLAMI DEKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z/s w Krakowie, ul. Na Zakolu Wisły 4; 30-729 Kraków, zarejestrowana w Rej. Przeds. przez Sąd Rej. dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001104365 (dalej jako „Administrator”)]; dane kontaktowe Administratora: e-mail polami@polami.pl, tel. 12 6564375, faks 12 4235424

2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3. Informujemy, że Państwa dane osobowe:

a) w zakresie imienia i nazwiska, adresu, adresu do dostawy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

Podstawa prawna: art. 6 ust 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przewarzaniem danych osobowych (dalej jako „RODO”).

b) w zakresie imienia i nazwiska, adresu i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) są przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT. Podstawą prawna: art. 6 ust. 1c RODO.

c) w zakresie imienia i nazwiska, adresu, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą umową możemy podnosić lub jakie mogą być wobec nas podnoszone. Podstawą prawna: art. 6 ust. 1f RODO.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, realizacja Państwa zamówienia nie będzie możliwa.

5. W celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie w związku z zawartą umową możemy podnosić lub jakie mogą być wobec nas podnoszone.

Państwa dane osobowe nie będą do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii Europejskiej). Informujemy, że podmioty, które otrzymają Państwa dane osobowe, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

6. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane:

a) w zakresie danych osobowych wskazanych w celu realizacji umowy przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy;

b) po realizacji umowy dane osobowe wg pkt. a) przez okres trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu, to znaczy nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą;

c) w zakresie danych osobowych wskazanych w celu wystawienia faktury VAT, przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi nam przechowywanie dokumentów podatkowych, to znaczy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

7. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;

b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;

c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez nas Państwa danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, abyśmy je usunęli; gdy Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany.

8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO). W takiej sytuacji nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będziemy mieć do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.